Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zveřejňování informací zák. 106/99, vyhl. č. 442/2006 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu 

Povinně zveřejňované informace podle vyhl. č. 442/2006 a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

1. Oficiální název
Obecní úřad Budtěice

2. Důvod a způsob založení
Obec Budětice vznikla jako samosprávná jednotka v souladus § 1a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích , v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb. , občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjetivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony ( zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák.č.128/2000 Sb. v platném zněnío obcích) *) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č.128/2000 Sb. 

3. Organizační struktura
       starosta
       místostarosta
       zastupitelstvo obce
       komise a výbory obce 
složení OZ: 
">>http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=3202&xobec=555894&xstrana=0&xodkaz=1>

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní adresa    

   Budětice 47, 34201 Sušice
4.2 Úřední hodiny
    úřední den:středa od 10 do 20 hodin prac.doba: PO - PÁ od 7 do 15_30 hodin

5. Platby
bankovní spojení: 10720351/0100(Komerční banka a.s.) 

                            94-7417351/0710 (ČNB)

6. IČ:
00255289 

7. DIČ:
CZ00255289 

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Zveřejňování informací

Obec Budětice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace : a) informace o obci, jako právnické osobě b) organizační strukturu obecního úřadu c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce
d) postup úřadu při vyřizování žádostí e) přehled nejdůležitějších předpisů f) sazebník úhrad za poskytování informací g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok Dalšími informacemi, které obec dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení  Zastupitelstva obce, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s obecním rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu. 

Způsob zveřejnění informací
Obec zveřejňuje informace těmito způsoby : a) na úřední desce -usnesení orgánů obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce b) v obecním rozhlase c) na podatelně obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře d) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), poptávková řízení a prezentaci obce na www stránkách.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání žádostí lze učinit na předepsaném formuláři na adrese DS- p3pbxvx , nebo na podatelně OÚ, e-mail - obecbudetice@sendme.cz
11. Opravné prostředky
Podání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce
1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu . Opravné prostředky se podávají prostřednictvím Obecního úřadu v Buděticích, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušného referátu MÚ v Sušici nebo KrÚ v Plzni dle charakteru informace, která byla požadována. Proti opatření obecního úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, která dle obsahu projedná Rada obce nebo starosta. Proti rozhodnutí obecního úřadu při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce . Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo Rady obce učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření rady obce nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně nebo písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
3) Soudní přezkoumání. Došlo-li rozhodnutím orgánů obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby , lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb.,občanského soudního řádu, v platném znění žalobou k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušným ustanovením zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení ( správní řád). 

12. Formuláře
jsou k dispozici na OÚ 

Formulář Žádost o poskytnutí informace


13. Návody na řešení 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Přehledné návody na řešení životních situací naleznete na  
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place%3E>

14. Nejdůležítější předpisy 

15. Sazebník úhrad

Sazebník úhrad ke stažení zde


16. Výroční zpráva 

17. Seznam organizací